Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Výrobní, dovozové, obchodní, odpovědnostní značky

Aby se dalo rozpoznat, kdo vyrobil nebo kdo do země dovezl určité zboží (tedy kdo je za zboží odpovědný), nese každý předmět z drahých kovů až na několik málo zákonem stanovených výjimek identifikační značku. Ta se podle zákona nazývá buď výrobní nebo odpovědnostní.

Terminologie použitá v legislativě není nejpraktičtější - ve skutečnosti jsou odpovědnostní oba typy značek, kromě výrobních by mohly existovat značky obchodní nebo snad dovozové, a nadřazený termín by zůstal odpovědnostní. Zůstáváme však u předepsaného názvosloví:

Výrobní značky jsou už v českém prostoru používány dlouho, nedávná novela zákona zavedla i odpovědnostní. Oba tyto typy značek přiděluje zlatníkovi - výrobci nebo prodejci (dovozci) na jeho žádost Puncovní úřad. Kromě několika málo dobře zdůvodněných výjimek, kdy byla přidělena značka atypická, jsou oba typy značek tvořeny podle jednoduchého schématu: Dvojpísmenný nebo trojpísmenný symbol je umístěn v přesně stanoveném obrysu, a současně se stanoví i typ písma. Typem písma se rozumí nejen vlastní tvar písmen, ale i případné oddělovací znaménko.

Proto lze téměř všechny výrobní a odpovědnostní značky znázornit v jedné tabulce typů, kde jsou jako příklad uvedeny symboly IH, ale všechny typy a skupiny platí pro jakoukoli kombinaci písmen nebo číslic, a kombinací s další tabulkou, seznamem firem, k nimž je vždy přiřazen údaj o použité písemné kombinaci a o typu obrysu a typu písma, lze dosáhnout stručného a přehledného záznamu téměř všech odpovědnostních a výrobních značek. V tabulce je samozřejmě také uvedeno, zda jde o výrobní nebo odpovědnostní značku.

Narozdíl od puncu, který je na zboží vyznačen úřadem, si značky výrobní a odpovědnostní pořizují sami výrobci nebo dovozci.

Odpovědnostní značky v zahraničí mohou být samozřejmě úplně jiné - obrázky, kombinace písmen a čísel s obrázky a podobně.

Systém přidělování značek s určitou kombinací písmen má proti zcela volné tvorbě značek například obrázkových výhodu, že lze s pomocí počítače snadno značku vyhledat i v tabulce čítající několik tisíc záznamů. PÚ prozatím zveřejňuje tabulku přidělených písmenných značek ve formátu excel, kde lze kombinaci písmen snadno vyhledat např. s pomocí příkazu CTRL+F.

Několik zbylých zcela obrázkových atypických výrobních/odpovědnostních značek se tímto způsobem nedá vyhledávat, a proto nejsou v tabulce zařazeny. Pokud se bude někdo o takovou značku zajímat, může poslat e-mailem nebo klasickou poštou dotaz na PÚ s popisem, nákresem nebo fotografií značky. Celkový počet takto nezařazených značek nepřesahuje jedno procento všech značek přidělených, takže se složitější způsob komunikace nebude vyskytovat příliš často. V současné době se pokouší PÚ nalézt technické řešení i pro zbytek značek, aby mohlo vyhledávání fungovat pro všechny včetně atypických značek bez písmen.

Prozatím je zde k dispozici cca 99 % značek, k nimž lze najít příslušnou firmu tímto postupem: 1) v tabulce Seznam přidělených značek najdete firmy s příslušnou kombinací písmen ve značce; 2) z tabulky Typy značek najdete typ (římská čísla) a skupinu (arabská čísla) Vámi zkoumané značky; 3) z firem vybraných podle bodu 1) vyberete tu, která odpovídá typu a skupině zkoumané značky; 4) jméno firmy vyplníte do seznamu zlatníků na webových stránkách PÚ a po jejím nalezení dostanete podrobnější údaje rozkliknutím jména firmy.

Možnost vyhledávání v opačném směru (podle jména firmy najít vzhled značky) bude v dohledné době přidána k seznamu zlatníků.

Typy výrobních značek

Tabulka značek přidělených firmám